Regulamin zakupów

       

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

działającego pod adresem elektronicznym

 

http://www.baterieb2b.pl

 

 

 


Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF, w dowolnej chwili ze strony Sklepu internetowego http://www.baterieb2b.pl Pobieranie Regulaminu w formacie PDF wymaga posiadania bezpłatnej przeglądarki plików obsługujących format PDF – program można pobrać z strony internetowej http://get.adobe.com/pl/reader/

 

 

 

Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://www.baterieb2b.pl prowadzony jest przez firmę Balare Adam Kowalski wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod nr. 417948 prowadzoną przez m. st. Warszawa.

 

Adres prowadzenia działalności gospodarczej:
Balare Adam Kowalski, ul. Kazimierza Wyki 3/17, 01-318 Warszawa

 

Adres korespondencyjny:              
Balare, ul. Marii Konopnickiej 6/222, 00-491 Warszawa

 

NIP: 522-155-85-65
REGON: 144347229

 

Obsługa Reklamacji – adres korespondencyjny:
Balare, ul. Marii Konopnickiej 6/222, 00-491 Warszawa

 

Dane kontaktowe:
Adres poczty elektronicznej: biuro@baterieb2b.pl
Numer telefonu: 22 339 07 84, 512 179 809.

 


Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

 

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

 

Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Produkt/Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.

 

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

 

Sklep internetowy – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym www.baterieb2b.pl

 

Sprzedawca – Balare Adam Kowalski, ul. Kazimierza Wyki 3/17, 01-318 Warszawa wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod nr. 417948 prowadzoną przez m. st. Warszawa,  NIP 522-155-85-65, REGON 144347229. adres poczty elektronicznej: biuro@baterieb2b.pl,numeru telefonu 512 179 809.

 

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między Konsumentem a Sprzedawcą.

 

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta   (Dz. U. 2014 poz. 827).

 

 

 

§ I
Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę Balare Adam Kowalski  z siedzibą przy ul. K. Wyki 3/17, 01-318 Warszawa, za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym http://www.baterieb2b.pl

 

2. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

 

 

 

§ II
Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

 

2. Konsument może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego http://www.baterieb2b.pl przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny w ciągu doby.

 

3. Konsument ma możliwość złożenia zamówienia za pomocą następujących metod:

 

 • Poprzez złożenie zamówienia poprzez stronę internetową
 • Poprzez wysłanie maila z zamówienie na adres mailowy sklepu biuro@baterieb2b.pl.
 • Poprzez złożenie zamówienia telefonicznego dzwoniąc pod numer 22 339 07 84 lub 512179809

 

4. W celu realizacji zamówienia prosimy o podanie następujących danych:: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu w celu kontaktu z kurierem.

 

5. Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatki.

 

6. O łącznej cenie wraz z podatkami za Towar jak również o kosztach dostawy Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową sprzedaży.

 

7. Po złożeniu przez Konsumenta zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy na adres e-mail Konsumenta wraz z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia oraz potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.

 


§ III
Sposoby płatności za Towar

1. Konsument może wybrać następujące formy płatności za Towar:

 

 • Pobranie Kurierskie
 • Płatność przelewem bankowym na podany numer konta
 • PayU -szybki przelew bankowy realizowany przez usługę PayU. Nasz sklep otrzymuje informację o zapłacie za zamówienie zaraz po jego opłaceniu z Państwa konta bankowego lub obciążeniu karty kredytowej. Ta metoda płatności jest niedostępna przy aktywacji kodu rabatowego.
 • Autopay S.A. - szybkie płatności online. Dostępne metody płatności to: przelew natychmiastowy, BLIK, karty płatnicze (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic)
 • Płatność przy odbiorze osobistym

 

2. Zapłaty przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy:
Balare Adam Kowalski
ul. Kazimierza Wyki 3 lok 17
01-318 Warszawa
Bank Zachodni WBK, nr konta: 42 1090 1014 0000 0001 0466 3147

 

§ IV
Terminy płatności za Towar

1. W przypadku wyboru płatności „przelew bankowy”, Konsument jest zobowiązany dokonać płatności w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

 

2. W przypadku „płatności za pobraniem”, płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.

 

3. W przypadku wybrania płatności „odbiór osobisty”, Towar można odebrać w siedzibie firmy na ulicy  Marii Konopnickiej 6/222, 00-491 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16. Przy odbiorze osobistym Konsument nie ponosi żadnych kosztów dostawy.

 

 

 

§ V
Sposoby dostawy 

1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się poprzez przekazanie Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportu własnego firmy Balare.
2. Wybór sposobu dostawy jest dokonywany przez Konsumenta w trakcie składania zamówienia.
3. Dostawa Towaru odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 § VI
Termin dostawy 

1.W przypadku wybrania firmy kurierskiej dostawa Towaru odbywa się w ciągu 2 dni od dnia wydania ich przewoźnikowi

 

§ VII
Koszty dostawy 

1.Dostawa Towaru do Konsumenta jest odpłatna. Sprzedawca może w ramach promocji udostępnić bezpłatną dostawę lub obniżyć jej wysokość. Stosowna informacja dostępna jest na stronie Sklepu internetowego na karcie danego produktu jak i w trakcie składania zamówienia.

 


2. Koszty dostawy Towaru są następujące:

 

 • Przesyłka kurierska przedpłata-15 zł brutto
 • Przesyłka kurierska pobranie -20 zł brutto
 • TRANSPORT OD KWOTY 500 ZŁ JEST DARMOWY

 

 

 

§ VIII
Reklamacja

 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

 

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Towar bez wad.

 

3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:

 

 • pisemnie na adres Sprzedawcy: Balare, ul. Marii Konopnickiej 6/222, 00-491 Warszawa
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@baterieb2b.pl.
 • telefonicznie pod numerem: 22 339 07 84, 512 179 809.
 • osobiście w siedzibie Sprzedawcy: Balare, ul. Marii Konopnickiej 6/213, 00-491 Warszawa

 

4. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko Konsumenta,
b) nazwę Towaru oraz datę zakupu,
c) datę wystąpienia wady,
d) opis i rodzaj dostrzeżonej wady,
e) żądanie Konsumenta związane z doprowadzeniem Towaru do stanu zgodności z Umową sprzedaży.

 

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Konsumenta.

 

6. Towar podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres Sprzedawcy: Balare, ul. Marii Konopnickiej 6/222, 00-491 Warszawa

 


§ IX
Gwarancja

1. Towary dostępne w Sklepie internetowym Sprzedawcy objęte są gwarancją.
2. Czas trwania gwarancji, jakim objęto Towar Sprzedawcy, znajduje się w opisie Towaru na stronie Sklepu internetowego.
3. Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna, którą Sprzedawca wydaje Konsumentowi wraz z zakupionym towarem.
4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta, jakie wynikają z przepisów prawa o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 


§ X
Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych  w pkt. 11 oraz pkt. 14 niniejszego regulaminu.

 


2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt.1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w następujący sposób:
a) w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@baterieb2b.pl
b) drogą korespondencyjną na adres Sprzedawcy: Balare , ul. Marii Konopnickiej 6/222, 00-491 Warszawa
c) osobiście w siedzibie Sprzedawcy: Balare , ul. Marii Konopnickiej 6/222, 00-491 Warszawa

 

4. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy formularza. Wzór formularza dostępny jest na stronie Sklepu internetowego www.baterieb2b.pl Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe.

 

6. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 

a) dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

 

- obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
- polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów,

 

b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 


7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

 


8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym www.outdoorpro.pl

 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 


10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 


11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 


12. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.

 


13. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 12 wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy Balare , ul. Marii Konopnickiej 6/222, 00-491 Warszawa

 


14. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 


15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 


16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi  w odniesieniu do umów:

 

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

 

c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 

d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

 

e) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 

f) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

 

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

 

h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów,

 

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

 

k) zawartej w drodze aukcji publicznej,

 

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

 

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 § XI
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 

1. Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są udostępniane na stronach internetowych miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy Konsumentom.

 

2. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej - http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136

 

3. Konsumenci mogą skorzystać z stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług.

 

4. Konsumenci mogą również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php

 

5. Pomoc prawną dla Konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707oraz za pośrednictwem poczty e-mail: porady@dlakonsumentow.pl

 § XII
Dane osobowe

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Usługodawca. Administrator danych przetwarza dane osobowe pozyskiwane poprzez stronę Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

2. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w tym stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

3. Administrator danych przetwarza dane do następujących celów:

a) wykonanie umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów,

b) prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur,

c) prowadzenia działań marketingowych,

d) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku wyrażenie przez osobę zgody na otrzymywanie informacji handlowych,

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub strony trzeciej.

5. Zakres przetwarzanych danych osobowych:

a) dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w, zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego (telefon stacjonarny/komórkowy), adres dostawy (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miasto). W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz numer NIP,

b) dla celu marketingu zakres przetwarzanych danych to: adres poczty elektronicznej,

c) dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności, nazwa przedsiębiorcy, oraz numer NIP,

d) dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego (telefon stacjonarny/komórkowy), adres korespondencyjny. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz numer NIP.

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

a) zawierania umów z Administratorem (umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług dotycząca rejestracji Konta). Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi dotyczącej rejestracji i prowadzenia Konta skutkuje brakiem możliwości zawarcia ww. umów. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym,

b) z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora tj. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora danych obowiązek przetwarzania danych osobowych. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

7. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

a) firmom zajmującym się dostawą przesyłek kurierskich lub pocztowych,

b) operatorom systemu płatności zapewniającym obsługę płatności,

c) podmiotom świadczącym usługi informatyczne, w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego oraz hostingu.

8. Przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,

b) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. w celu otrzymywania informacji handlowych. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać, w tym celu można zalogować się do Sklepu na Konto Klienta składając stosowane oświadczenie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

c) wnieść skargę do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Administratorem danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres: Balare Adam Kowalski, ul. K. Wyki 3/17, 01-318 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@balare.pl.

10. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane. Dla przetwarzanych danych okres ten przedstawia się następująco:

a) dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej, dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,

b) dla celu marketingu, dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu,

c) dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą),

d) dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny (podstawowy termin dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata, a dla umowy sprzedaży 2 lata).

 
§ XIII
Postanowienia końcowe

 

1. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy prawa polskiego:
a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
b) ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.),

 

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:

 

a) zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa,
b) zmiany sposobu i terminów zapłaty,
c) zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy,

 


4. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o zmianach w Regulaminie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu internetowego stosownej informacji o zmianie Regulaminu, a także przesłania na adres poczty elektronicznej e-mail Konsumenta, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia Konta, stosownej informacji na temat zmiany Regulaminu.

 

5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Konsumentów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub zrealizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

 

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

 


 

 

 

 

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1. Treść niniejszego regulaminu określa zasady dokonywania przez Balare Adam Kowalski, ul. Kazimierza Wyki 3/17, 01-318 Warszawa sprzedaży towarów na odległość, a także korzystania przez Usługobiorców ze sklepu internetowego baterieb2b.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną. Adres mailowy sklepu biuro@baterieb2b.pl. Telefon kontaktowy 22 339 07 84, 512 179 809.

 

2.Treść niniejszego paragrafu regulaminu stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 


3.Sklep internetowy baterieb2b.pl zamieszcza za pośrednictwem Internetu informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.baterieb2b.pl i świadczy drogą elektroniczną - zgodnie z niniejszym regulaminem - następujące usługi:

 

-umożliwia kupowanie towarów znajdujących się w bazie sklepu internetowego baterieb2b.pl za pomocą koszyka zamówień,

 

-umożliwia dokonywanie rezerwacji towarów celem przekazania ich bezpośrednio do lokalu przedsiębiorstwa (sklep stacjonarny baterieb2b.pl), za pomocą koszyka zamówień,

 

-umożliwia subskrypcję newslettera zawierającego informacje handlowe,

 


4.Warunkiem skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez usługodawcę jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak:

 

-Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, bądź
-Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies
-rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli lub wyższa

 


5.Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego outdoorpro.pl przez Klienta w celu utrzymania sesji zalogowanego Usługobiorcy, dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb Usługobiorców oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego baterieb2b.pl

 


6.Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie zasad przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika zawarto w Polityce Prywatności dostępnej na stronie bterieb2b.pl

 


7.Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez Usługobiorcę odpowiedniego formularza (rejestracyjnego/ wysyłkowego/ opinii/ newsletter) znajdującego się na stronie sklepu.

 


8.Umowa każdorazowo zastaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem w/w umowy

 


9. Usługobiorca, który zarejestrował swoje konto na stronie usługodawcy rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia konta klienta. Usługobiorca rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie usługi "newsletter" poprzez podanie Usługodawcy adresu e-mail którego subskrypcja dotyczy oraz zgłoszenie żądania jego usunięcia z listy subskrybentów. Usługodawca usuwa zarejestrowane Konto Klienta lub/i adres e-mail z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki.

 

 

 

 
Regulamin zakupów obowiązuący do 25 12 2014r.
 
   1.
      Sklep internetowy prowadzi sprzedaż hurtową dla instytucji i firm (faktury VAT).
        
   2.
      Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

   3.
      Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.  

   4.
      Na wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie wystawiamy faktury VAT.
       
   5.
      Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu.

   6.
      Możliwe są następujące formy płatności:  
 • Za pobraniem - zapłata przy odbiorze towaru gotówką kurierowi.  
 • Przelewem. Rezerwujemy towar w naszym magazynie i przesyłamy e-mail zawierający nasz numer rachunku bankowego. Po zaksięgowaniu wpłaty towar pakujemy i wysyłamy. 
  Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w cenniku transportu.
 • Przelewem z odroczonym terminem płatności. Dla instytucji i firm, z którymi mamy podpisaną umowę o współpracy lub z którymi już wcześniej współpracowaliśmy.

   7.

      Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który potrzebujemy, aby skompletować zamówione towary i zrealizować wysyłkę. W przypadku, gdy czas realizacji byłby dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję terminu.

      W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu, a w przypadku płatności ratalnej - o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej.

      Przesyłki są dostarczane firmę kurierską w ciągu 1-2 dni roboczych po wysyłce z naszego magazynu. Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie przesyłek przez firmy kurierskie.

  8.

      W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z protokołem niezgodności, a także ewentualne oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt sklepu za pomocą firmy kurierskiej.               

  9.

      Ustosunkowujemy się do żądań Klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała opinii uprawnionego rzeczoznawcy lub ekspertyzy firmy zewnętrznej, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni.    
       

  10.

      W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.

  11.

      Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.  

  12.

      Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl